Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Print Zoom Læs højt Til top

​Hvem har krav på at oprette en basal betalingskonto?

Alle med lovligt ophold i Den Europæiske Union har i henhold til lov om betalingskonti ret til en basal betalingskonto, medmindre åbningen af en sådan konto vi​l føre til en overtrædelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
Et pengeinstitut kan dog afslå at oprette en basal betalingskonto, hvis forbrugeren ikke kan påvise en reel interesse i at åbne kontoen, hvis forbrugeren allerede har en basal betalingskonto i Danmark, hvis forbrugeren har udøvet strafbare handlinger mod pengeinstituttet, eller hvis forbrugeren har optrådt anstødeligt eller til gene for pengeinstituttets øvrige kunder eller ansatte.
Pengeinstitutterne må ikke betinge indgåelse af en aftale om en basal betalingskonto af køb af yderligere tjenesteydelser, der ikke er tilknyttet en basal betalingskonto eller aktier, andele eller garantbeviser i pengeinstituttet. Dette gælder dog ikke aktier, andele eller garantbeviser, som det er en betingelse at besidde for at være kunde i pengeinstituttet.
 ​

Hvilke pengeinstitutter tilbyder en basal betalingskonto, og hvad kan du bruge kontoen til

Du kan oprette en basal betalingskonto i næsten alle pengeinstitutter i Danmark. På en basal betalingskonto kan du sætte penge ind, hæve kontanter, overføre penge, lave faste overførsler, anvende betalingsservice samt få tilknyttet et betalingskort. Med en basal betalingskonto har du også adgang til en netbankløsning, og kontoen kan bruges som din NemKonto. Har du brug for en forklaring på de forskellige serviceydelser, klik her.
De serviceydelser, der er tilknyttet en basal betalingskonto, kan man også gøre brug af inden for Eu/EØS-landene.
 ​

Tidsfrister for oprettelse af kontoen

Pengeinstitutterne skal hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning om en basal betalingskonto åbne en sådan konto eller give afslag herpå. Pengeinstituttet skal som udgangspunkt give forbrugeren en begrundelse for et afslag. Afslaget skal gives i papirform eller på andet varigt medium. Et afslag skal indeholde nærmere oplysninger om forbrugerens mulighed for at påklage afgørelsen til Pengeinstitutankenævnet og muligheden for at forelægge afgørelsen for Finanstilsynet.
Hvis du har problemer med at få oprettet en basal betalingskonto, kan du rette henvendelse til pengeinstituttets klageansvarlige. Den klageansvarlige varetager dine interesser i forhold til pengeinstituttet. På alle pengeinstitutternes hjemmeside kan du finde oplysninger om, hvordan du kan kontakte den klageansvarlige.
Er du fortsat utilfreds med den behandling, du har fået i pengeinstituttet, efter at den klageansvarlige har set på din sag, kan du rette henvendelse til Finanstilsynets hotline. Læs mere her
​​​
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her
Forside Dine rettigheder